Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov - GDPR

 
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)
 
Prevádzkovateľ: Ján Zalibera
Obchodné meno: FARLAZ, s.r.o.
Sídlo: Ľ. Podjavorinskej 877/49, Smižany 053 11
IČO: 47 432 357
zapísaný v ORSR OS Košice, odd.: Sro vl.č.: 33739/V
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
Ján Zalibera 0905 562 340 zalibera@farlaz.sk 
 

Práva dotknutých osôb:

- právo na prístup k osobným údajom
- právo na opravu
- právo na výmaz
- právo na prenosnosť
- právo na obmedzenie spracúvania
- právo namietať
- právo podať návrh
 
Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä, nie však výlučne sú to  klienti. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa. Dotknutá osoba ste VY. 
 

Právo na výmaz

„zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov: 
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov. 
 
Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: 
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná. 
Účely spracúvania, právny základ, kategórie príjemcov, doba uchovávania, kategórie dotknutých osôb a informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov:
 

Účel spracovania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je:
- spracúvanie objednávok a fakturácia odberateľom
- vedenie podvojného účtovníctva organizácie.
- vyhodnocovanie štatistických výstupov google analytics
 

Právny základ:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Kategórie príjemcov:

- orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
- kuriérske služby GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Geis Parcel SK s.r.o. a Slovenská pošta a.s.
- www.google.com, www.webhostingy.sk
 

Doba uchovávania:

10 rokov (uvedené lehoty sú podľa registratúrneho poriadku)
 

Kategórie dotknutých osôb:

- fyzické osoby – odberatelia 
- fyzické osoby - zamestnanci odberateľov, zástupcovia odberateľov
 

Kategórie osobných údajov:

- meno, priezvisko, titul, 
- adresa trvalého pobytu, 
- adresa dodania
- telefónne číslo, 
- e-mailová adresa
- cookies, IP adresa - a z nej odvodená poloha, operačný systém, prehliadač  a typ zariadenia (desktop, mobil, tablet ...)
 

Jazyk

Slovenčina  English